Video xem thêm: MV Cover - Yêu không nghỉ phép, Mingoz