Video xem thêm: Tổng hợp - Tóc Tiên, Isaac, Bảo Thy... bất ngờ được báo Thái khen ngợi hết lời