Video xem thêm: Celine Dion song ca tiếng Hoa cùng Tống Tổ Anh