Tan chảy với vẻ đáng yêu của các bé sinh ba

|

Không phải một, không phải hai, mà là ba em bé cùng một lúc!