Tại sao ông Táo lại về trời mỗi ngày 23 tháng chạp?

|

Vì sao đến ngày 23 tháng chạp mỗi năm chúng ta lại phải cúng tiễn ông táo về trời nhỉ?

Nguồn: HTV7