Sự khác biệt "kinh điển" giữa ban tự nhiên và ban xã hội

|

Với những sự khác biệt này, hẳn hai ban tự nhiên và xã hội sẽ hiểu và đoàn kết với nhau hơn đấy. Dù chọn và học ban nào thì cũng là đồng môn với nhau phải không nào, không nên phân biệt các bạn nhé.

Nguồn video: Chicken Subteam