Rùng mình với sự phân biệt giữa người lớn và trẻ em vô gia cư

|

Với tình huống xã hội này, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt mà mọi người xử sự với trẻ em vô gia cư và người lớn vô gia cư một cách rõ rệt.

Nguồn video: Học làm gì?