Phạm Hồng Phước liều mình phổ nhạc trực tiếp từ thơ

|

Phạm Hồng Phước đã trải qua thử thách khó nhằn là phổ nhạc ngay và luôn một bài thơ mà chương trình ra đề.

Bài thơ của nhà thơ Phan Anh có tên "Lựa chọn" .