Nổi gai ốc cảnh lấy da chân mưng mủ

|

Từng miếng da chân bị hoại tử dẫn đến mưng mủ được lấy ra khiến người xem nổi hết da gà.