Video Bạn biết chưa 21/08/2016

Điều gì sẽ xảy ra nếu tạt nitơ lỏng lên mặt?

Nitơ lỏng là nitơ trong một trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp. Nó được sản xuất công nghiệp bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

X Ðóng