Lạ kì cảnh cá ngựa bám dây xích đẻ trăm con

|

Lấy dây xích làm điểm tựa, cá ngựa liên tục cho ra đời hàng trăm sinh linh một cách nhanh chóng.

Theo nguồn: National Geographic