Video xem thêm: Là thành viên nổi bật và bận rộn nhất Wanna One nhưng Kang Daniel lại được trả lương thấp nhất