Video xem thêm: Bão số 12 tại Nha Trang - Khánh Hoà (2)