Video xem thêm: Công ty bốc cháy ngùn ngụt, hàng nghìn công nhân sơ tán