Video xem thêm: Tan chảy với bản cover "Phía sau một cô gái" của Ưng Đại Vệ