Video xem thêm: Ngạc nhiên smartphone cũng được "cấp cứu" như người