Video xem thêm: Pretty Babie (Đường Cong - Lời mới: Thiều Bảo Trang) - Nguyễn Hoàng Mai Anh