Video xem thêm: Thức trắng đêm dọn dẹp vệ sinh cứu Hồ Tây