Video xem thêm: Mai Ngô gặp sự cố ngay phần thi đầu tiên, Lan Khuê bắt đầu không tin vào khả năng của team mình