Video xem thêm: Phản ứng của cha Joseph Schooling khi chứng kiến con mình chiến thắng