Video xem thêm: Hành động "sốc" của An Nguy trong một ngày sống không cần nguyên tắc