Video xem thêm: Sự tưng tửng của An Nguy tại The Face: Thiếu nghiêm túc hay người sao thì lên tivi vẫn vậy?