Video xem thêm: Vì The Face, An Nguy đã chịu diện đồ... đúng giới tính