Video xem thêm: Những Hoa hậu, Á hậu bén duyên với nghề báo