Video xem thêm: Thí sinh HKAD xin bỏ cuộc trong phần thi ứng xử