Video xem thêm: 5 ca khúc truyền nghị lực sống của Trần Lập và Bức Tường