Video xem thêm: Hình ảnh "vật thể bay không xác định" trên biển Thái Bình Dương