Video xem thêm: Người dân Philippine di tản khẩn cấp vì siêu bão Koppu