Video xem thêm: Vietnam International Fashion Week - Vincent Đoàn