Video xem thêm: Bình Dương: Bắt tại trận cửa hàng gian lận xăng dầu