Điều gì xảy ra khi ngâm trứng vào giấm 1 ngày và 1 tuần?

|

Bạn sẽ hết sức kinh ngạc với kết quả thí nghiệm ngâm trứng vào giấm này,