Cuộc đời bạn trị giá bao nhiêu?

|

Trên lý thuyết, cuộc sống là vô giá, tuy nhiên, các công ty bảo hiểm, chính phủ, và cả các cơ quan y tế hầu như đều không nghĩ như thế.