Cụ ông 146 tuổi có phải là người sống thọ nhất hiện nay?

|

Nếu chứng minh thư sinh năm 1870 của ông Sidomejo là thật, điều đó có nghĩa là ông lớn hơn người đang nắm kỷ lục lớn tuổi nhất đến 30 tuổi.

Nguồn: UNILAD