Cơm vợ nấu và cơm tiệm khác nhau như thế nào?

|

Bạn sẽ có một trận cười "vỡ bụng" với hai anh chàng đi ăn cơm tiệm và cảm nhận cơm vợ nấu với cơm tiệm khác nhau một trời một vực thế nào.

Theo nguồn: videosub