Chú vẹt không chấp nhận sự thật bạn mình đã chết

|

Hành động cố gắng lay bạn dậy của chú vẹt không chấp nhận sự thật rằng mình đã chết sẽ khiến mọi người cảm động rơi nước mắt.