Capoeria, Karate, Muay Thái và Teakwondo: Võ phái nào có cú đá nặng ngàn cân?

|

Nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu uy lực của 4 cú đá thuộc 4 môn võ Capoeria, Karate, Muay Thái và Teakwondo trong trường hợp lý tưởng và không lý tưởng. Bằng cách nhân trọng lượng, gia tốc của bao cát và chân võ sĩ, các nhà khoa học sẽ tính được sức mạnh của mỗi cú đá để đưa ra kết quả chính xác nhất rằng võ phái nào sỡ hữu cú đá uy lực nhất.