Bác bảo vệ cô đơn

|

Bác bảo vệ làm ca trực đêm ở một nhà máy sản xuất ma nơ canh và câu chuyện cảm động về tình người này sẽ làm bạn rơi nước mắt.