Sao 29/11/2013

Khách sạn tự hào vì được Justin Bieber vẽ graffiti

Justin Bieber đã hí hoáy vẽ lên tường của khách sạn QT khi đến Úc lưu diễn.

X Ðóng