80 năm qua, thời trang kính của các chàng trai có thay đổi?

|

80 năm qua, kính mát cũng đã một sự phát triển không ngừng, đóng vai trò lớn là món phụ liệu thời trang không thể thiếu.